Despre fond

Scopul Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc este:

FDGCAR garantează fondurile sociale în caz de insolvabilitate a unei case de ajutor reciproc. În cazul în care casa de ajutor reciproc la care sunt constituite fondurilor sociale va avea cheltuieli mai mari decât veniturile cumulate, FDGCAR va acoperi pierderea C. A. R. - ului și va declanșa procedurile legale specifice, astfel încât fondurile sociale ale membrilor respectivei C. A. R. să fie intacte și să poată fi restituite integral, conform legislației în vigoare.

Ce este Fondul de Garantare al C.A.R.

 • Fondul de Garantare al C.A.R. este o organizație financiară având ca membri casele de ajutor reciproc ale salariaților.

Scopul Fondului de Garantare al Caselor de Ajutor Reciproc este:

 • sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor săi, case de ajutor reciproc aflate temporar în situații financiare precare, în vederea rambursării fondurilor sociale ale membrilor acestora;
 • atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimțământ, a unui număr cât mai mare de case de ajutor reciproc;
 • protejarea intereselor specifice ale caselor de ajutor reciproc membre;
 • supravegherea activității caselor de ajutor reciproc membre.
 • garantarea fondurilor sociale integrale ale membrilor caselor de ajutor reciproc

Misiunea Fondului de Garantare al C.A.R. este:

 • protejarea fondurilor sociale ale membrilor C.A.R. prin introducerea la casele de ajutor reciproc membre, a standardelor financiare prudențiale;
 • sprijinirea activității caselor de ajutor reciproc membre, prin schema de întrajutorare;
 • organizarea, împreună cu alte instituții abilitate, de cursuri de instruire și pregătire financiară și de gestionare a riscului;
 • participarea tuturor membrilor la buna desfășurare a activității și la controlul utilizării fondurilor, potrivit statutului propriu;
 • elaborarea regulamentelor ce decurg din activitatea principală, a normelor și procedurilor, în acord cu schema de întrajutorare;
 • urmărirea și respectarea de către casele de ajutor reciproc afiliate a standardelor financiar-prudențiale și stabilirea măsurilor în acest sens;
 • accesarea de fonduri europene pentru dezvoltarea activității.